Procedura prealabilă de contestare a actelor fiscale

Inspecţia fiscală reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii stabilirii și îndeplinirii obligaţiilor fiscale de către contribuabil, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente, precum și stabilirea diferenţelor privind obligaţiile fiscale principale.

Avocat Dr. Constantin Neacșu –
Baroul București
Tel.: 0744244852

Înainte de a se adresa instanţei de judecată competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice emitente revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Persoanele lezate printr-un act administrativ fiscal pot face contestaţie împotriva acestuia. Contestația este scutită de la plata taxelor judiciare de timbru, putând fi formulată în termen de 45 de zile de la data comunicării actelor fiscale – sub sancțiunea decăderii – și trebuie depusă la organul fiscal emitent.

Contestația privind actul administrativ-fiscal se formulează în scris și va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele aspecte:
• datele de identificare ale contestatorului;
• obiectul contestației;
• motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;
• dovezile pe care se întemeiază contestația;
• semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia.

Contestaţia poate fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă. În cazul admiterii contestaţiei se decide, după caz, anularea totală sau parţială a actului atacat.

În cazul în care contestația nu este bine argumentată și probată, aceasta poate fi respinsă ca fiind:
• neîntemeiată, în situația în care argumentele de fapt și de drept prezentate în susținerea contestației nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat;
• nemotivată, atunci când contestatorul nu prezintă argumente de fapt și de drept în susținerea contestației;
• fără obiect, în situația în care sumele și măsurile contestate nu au fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat;
• inadmisibilă, în situația contestării deciziilor de impunere emise în temeiul deciziei referitoare la baza de impunere – conf. art. 268 alin. (6) din codul de procedură fiscală – precum și în situația contestării de sine stătătoare a raportului de inspecție fiscală sau a procesului-verbal emis de organele fiscale sau vamale.

Această soluție o pronunță organul fiscal emitent al actului atacat.

Obiectul contestației poate fi reprezentat doar de sumele și măsurile stabilite și înscrise de către organul fiscal în cuprinsul actului administrativ-fiscal atacat, iar limitele soluționării contestației sunt cele stabilite de contestator prin contestație.

Introducerea contestației nu suspendă însă executarea actului contestat. Cu toate acestea, contestatorul are posibilitatea introducerii unei cereri de suspendare în fața instanței de judecată competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. Una dintre condițiile pe care contestatorul trebuie să le îndeplinească pentru admiterea cererii de suspendare a executării actului adminstrativ fiscal este plata unei cauțiuni în cuantum de maximum 10% din valoarea obiectului contestației, dacă această valoare este de până la 10.000 lei.

Pe lângă plata unei cauțiuni, contestatorul mai trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a obține suspendarea executării: introducerea contestației, dovada unui „caz bine justificat” și necesitatea prevenirii unei pagube iminente.

Pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului administrativ-fiscal și eventual repararea pagubei cauzate, nu poate fi sesizată direct instanța de judecată, respectiv instanța de contencios administrativ competentă, fără parcurgerea în prealabil a procedurii de contestare la organul emitent a actului administrativ-fiscal.

Pentru a putea preveni efectele de cele mai multe ori negative ale unui control fiscal și/sau pentru a le contracara este necesară o analiză și o pregătire permanentă, o gestionare a activității financiar-contabile pentru a răspunde astfel cerințelor controlului în cauză.

Redactia Afaceri Poligrafice

Adaugati un comentariu

Lasă un răspuns

Search this website Type then hit enter to search

Caută în tot websiteul

Mai multe...

Generic selectors
Potrivire exactă
Caută doar în titlu
Caută doar în conținut
Post Type Selectors
ANUNȚURI
COMPANII
EVENIMENTE
Filtrează după categorii
ALTE MODALITATI DE IMPRIMARE & INSCRIPTIONARE
CREATIE & EDITARE & WEB DESIGN
DIVERSE
FINISARE
INTELIGENTA ARTIFICIALA
MARKETING
OPORTUNITATI IN DOMENIU
PACKAGING
POVESTI DE SUCCES
PRODUCTIE PUBLICITARA & SEMNALISTICA & PROMOTIONALE
TIPAR DIGITAL
TIPAR OFFSET
Inchide